Algemene Verordening Gegevensbescherming

In 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU) Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als sportmasseur voor het uitvoeren van een verantwoordelijke massagebehandeling over u moet vastleggen. Met deze verklaring geeft u mij, hierna te noemen Johansmassage, gevestigd aan de Cipres 15 B te Someren, voor het noteren en  bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe Johansmassage alle informatie gebruikt en beschermt die u geeft bij het gebruik van deze website. Johansmassage zet zich in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. (Dit beleid van Johansmassage kan door bijwerking veranderen. U dient van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de eventuele wijzigingen.)

Persoonsgegevens die wij verwerken Johansmassage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)  Voor- en achternaam / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van correspondentie en/of telefonisch contact, waaronder ook overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (fysio)therapeuten en/of meewerkende collega sport- massage. Opnemen en noteren van lichaam gerelateerde klachten op een papieren en/of digitale registratiekaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn lichamelijke proble(e)m(en). Vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de behandeling zoals, hartproblemen (gebruik van bloedverdunners), gebruik van medicijnen met een gele stikker, allergie/huidproblemen. BTW- en Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming Johansmassage neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Johansmassage) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens Johansmassage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies De cookies die wij gebruiken zijn beperkt en nodig om de functionaliteit i.c.m. social media te laten werken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat in dat geval wellicht  niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Social Media en cookies Op de website zijn tot slot buttons opgenomen van social media, dit om teksten, foto’s en dergelijke te kunnen delen via Social media sites. De code die hiervoor gebruikt wordt, is van de betreffende media. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die informatie door deze bedrijven. Lees regelmatig de privacyverklaring van onderstaande gebruikte buttons; Facebook / LinkedIn

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Johansmassage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Links naar andere websites Onze website kan links bevatten naar andere websites van belang. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden geacht voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites doet en vallen dergelijke sites niet onder dit privacy statement. U moet dus voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement die van toepassing zijn op de website in kwestie.

Vragen Als u naar aanleiding  van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Wij zijn te benaderen via Johansmassage@gmail.com

Dit privacy- cookie beleid is laatst gewijzigd op 22 september 2019